Urenadministratie 3

Met deze optie kunt u snel een voorcalculatie en prijsopgave maken, en per project de gemaakte uren en overige kosten bijhouden. Zowel regieprojecten als termijnprojecten zijn mogelijk. Termijnprojecten zijn projecten die tegen een vaste aanneemsom worden uitgevoerd en in vooraf vastgestelde termijnen worden gefactureerd. Regieprojecten worden gefactureerd op basis van nacalculatie. Ook mengvormen van regie en termijn zijn mogelijk: per projectonderdeel kunt u namelijk aangeven of het regie of termijn is. Behalve de regie- of termijnprojecten voor uw cliënten kunt u ook interne projecten bijhouden en ‘proefprojecten’. Per project worden de geboekte aantallen en kosten bijgehouden. De manier van boeken is per project instelbaar. Voorcalculatie Per project legt u de onderdelen vast die op de factuur moeten worden vermeld. Aan elk onderdeel kunt u weer sub-onderdelen koppelen, enz. Vervolgens hangt u aan elk onderdeel een of meer voorcalculatieregels, met het begrote aantal en de juiste kostprijs en verkoopprijs: U kunt voorcalculatieregels maken voor uren/materieel. Voor de prijsopgave en de begroting kunt u afzonderlijk de status bijhouden. De prijsopgave kan worden afgedrukt. Om een vastgestelde prijsopgave of begroting te wijzigen, moet u de status wijzigen in Herzien. De laatst vastgestelde waarde wordt onthouden. Op deze manier kunnen heel snel een begroting en prijsopgave worden gemaakt. De projectonderdelen en voorcalculatieregels kunnen ook worden toegevoegd door ze vanuit bijvoorbeeld Microsoft Excel naar King te kopiëren. Andersom is ook mogelijk. Ook kunnen onderdelen en voorcalculatieregels van het ene naar het andere project worden gekopieerd. Projecttermijnen Bij de termijnprojecten legt u de termijnen vast: het te factureren bedrag van die termijn en de datum waarop die termijn gefactureerd moet zijn. Termijnen die gefactureerd kunnen worden, geeft u de status Vrijgegeven. Uren/Overige kosten Elke activiteit (uren) en alle overige kosten legt u in King vast als een tarief. Per tarief kan een aparte kostprijs en verkoopprijs worden bijgehouden. Bij activiteiten kan eventueel een afwijkende factuureenheid worden bijgehouden, zodat u die kunt boeken in bijv. uren maar kunt factureren in dagdelen. Tarieven die u niet meer gebruikt, kunt u blokkeren voor invoer. Medewerkers Activiteiten worden uitgevoerd door medewerkers. U kunt behalve de ‘eigen’ ook uitzendkrachten en bij u gedetacheerde medewerkers in King registreren; elk inclusief kostprijs en verkoopprijs per uur, begin- en einddatum van het dienstverband. De kosten van de externe medewerkers worden als ‘directe inkoop’ apart bijgehouden. Gebruikstoestemming Per medewerker, activiteit en/of overige kosten kunt u nauwkeurig vastleggen in welke projecten ze wel of niet mogen worden ingezet. Projectprijsafspraken Ook kunnen per project en projectonderdeel afwijkende prijzen worden vastgelegd voor een combinatie van medewerker en tarief (activiteit of overige kosten). Werkbonnen Een werkbon is te vergelijken met een opdrachtbrief. U kunt de werkbon handmatig invoeren, maar ook automatisch aanmaken op basis van de voorcalculatieregels in het project. Na het uitvoeren van de werkzaamheden tekent de klant de werkbon voor akkoord. vervolgens kan de werkbon op de status Afgehandeld worden gezet. Dat houdt in dat op basis van de werkbon automatisch projectmutaties worden gemaakt. Uren invoeren De bestede uren registreert u als ‘projectmutatie’. Dat kan eventueel ook heel snel door de voorcalculaties naar de tabkaart Projectmutaties te verslepen! Ook bij het invoeren van boekingen kunt u eventueel direct op een project boeken; in dat geval wordt automatisch een projectmutatie aangemaakt. Bij het handmatig invoeren van deze mutaties geeft u aan op welk projectonderdeel die uren betrekking hebben, om welke activiteit of ‘overige kosten’ het gaat, welke medewerker de activiteit heeft uitgevoerd. Medewerkers die bij u zijn gedetacheerd kunt u registreren als Directe inkoop. Het aantal besteed (geboekt) mag afwijken van het aantal declarabel (dat wordt gefactureerd). Er is bijvoorbeeld 3,2 uur besteed maar er wordt 3 uur gefactureerd. Invoer van uren in minuten is ook mogelijk, eventueel op basis van begin en eindtijd. De volgorde van invoer is instelbaar! U kunt bijv. eerst het project invoeren, dan de medewerker en dan de activiteit of andersom. Wilt u een aantal mutaties van een bepaalde medewerker invoeren, dan begint u met het veld Medewerker. Ook is in te stellen welke velden u wilt invoeren en welke overslaan. Gebruiksgemak en snelle invoer staan voorop! Het invoeren van uren kan ook via een eenvoudig programma ‘Invoeren weekstaat’. De ingevoerde uren kunnen vervolgens worden ‘ingeleverd’ ter controle. De chef of projectleider kan bij elke medewerker snel controleren of deze voldoende uren heeft geboekt: Zodra de projectleider de uren heeft ‘geaccepteerd’, worden ze geboekt op een tussenrekening. De status wordt per projectmutatie bijgehouden, dus u kunt de ene mutatie afkeuren en de andere accepteren. Afgekeurde mutaties moeten worden aangepast en opnieuw ingeleverd. Bewaken voortgang Per project(onderdeel) wordt bijgehouden hoeveel van de begroting inmiddels is gerealiseerd. Onderdelen die binnen de begroting gerealiseerd zijn, kunt u op Gereed zetten. Facturering De facturering vindt plaats op basis van een factuurvoorstel. Bij regieprojecten wordt het factuurvoorstel aangemaakt op basis van de geaccepteerde mutaties, bij termijnprojecten op basis van de vrijgegeven termijnen. Dat voorstel kunt u nog wijzigen. U kunt mutaties (gedeeltelijk) uitstellen tot een volgende factuur of definitief als ‘niet-declarabel’ markeren. Het factuurvoorstel heeft zelf ook een status. Is het factuurvoorstel ‘vrijgegeven’, dan kunt u het factureren. Bij de facturering wordt de definitieve boeking gemaakt. De facturering kan ongedaan worden gemaakt door het voorstel te crediteren. Er wordt dan een creditnota afgedrukt en de facturering wordt tegengeboekt. Welke mutaties op de factuur moeten worden samengevoegd tot één regel en welke apart moeten worden afgedrukt, is per project instelbaar en in het factuurvoorstel eventueel nog aan te passen. Ter controle kan een ‘factuurspecificatie’ worden afgedrukt. Hierop is vermeld hoe de op de factuur afgedrukte totalen zijn berekend. Overzichten Alle bedragen met betrekking tot de projecten kunt u opvragen in de door u gewenste indeling. Bijvoorbeeld de saldi per debiteur per periode, of per project per activiteit per medewerker, enz. Deze overzichten kunt u ook afdrukken. Winstneming Bij het factureren van termijnprojecten is niet bekend om welke activiteiten het gaat. Met programma Winstneming kunt u de opbrengsten en kosten van het project overboeken naar de resultatenrekening. Dat kan ook tussentijds. Programma Winstneming kunt u ook gebruiken voor interne projecten. Leverbaar voor de versies Factureren, Artikelen en Logistiek. Printversie (pdf)